Algemene voorwaarden

Artikel 1; Definities

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor consumenten;

Algemene Verkoopvoorwaarden: algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper die van toepassing zijn op de Koopovereenkomst en die bij een Veiling op de Veilingwebsite van toepassing worden verklaard of die anderszins door Hifiveiling (als verkoper of namens een verkoper) bij een Veiling van toepassing worden verklaard;

Bieder: de Consument die zich op een door Hifiveiling voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Veiling;

Bijzondere Verkoopvoorwaarden: bijzondere verkoopvoorwaarden van de Verkoper die van toepassing zijn op de Koopovereenkomst en die bij een Veiling op de Veilingwebsite van toepassing worden verklaard of die anderszins door Hifiveiling (als verkoper of namens een verkoper) bij een Veiling van toepassing worden verklaard;

Bijzondere Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Veilingvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een Veiling die bij een Veiling op de Veilingwebsite van toepassing worden verklaard of die anderszins door Hifiveiling (als verkoper of namens een verkoper) bij een Veiling van toepassing worden verklaard;

Bod: het door de Bieder op een Veiling voor een Kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder, maar niet beperkt tot de Veilingkosten);

Hifiveiling: Hifiveiling.nl die de Veiling en de Veilingdienst faciliteert en die deze Algemene Veilingvoorwaarden bij een Veiling van toepassing verklaart;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Curator: een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over de tot een faillissementsboedel behorende activa;

Deelnemer: een Verkoper en/of Bieder;

Kavel: één of meerdere Zaken die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden;

Koop op afstand: Bij koop op afstand heeft u nooit persoonlijk contact met de verkoper. U koopt een product of een dienst op afstand, onder andere: online bij een bedrijf; via een postorderbedrijf; met een bestelbon uit een krant of tijdschrift.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de Toewijzing tot stand komt;

Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;

Openbare Veiling: een verkoopmethode waarbij roerende zaken of diensten door middel van een transparante competitieve biedprocedure onder leiding van een Veilingmeester door een Verkoper worden aangeboden en waarbij Consumenten persoonlijk aanwezig kunnen zijn op de veiling of daartoe de mogelijkheid hebben, en waarbij de winnende bieder zich verbindt om de zaken of diensten af te nemen;

Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie door een Consument aan Hifiveiling dienen te worden verstrekt om als Consument te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Hifiveiling (als Verkoper of namens de Verkoper) aan de Koper dat de Kavel waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring kan bestaan uit het toezenden van een pro forma of concept factuur;

Veiling: de online veiling via de Veilingwebsite (en in geval van een Openbare Veiling ook op locatie ten overstaan van een Veilingmeester) voor de verkoop van één of meerdere Zaken;

Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopsom door het faciliteren van een Veiling.

Veilingkosten: de kosten die een Koper aan Hifiveiling verschuldigd is voor de deelname aan een Veiling en die staan vermeld op de Veilingwebsite;

Veilingmeester: de persoon die namens Hifiveiling als veilingmeester (rechts)handelingen verricht;

Veilingwebsite: de Veilingwebsite waarmee Hifiveiling haar Veilingdienst aanbiedt;

Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Hifiveiling opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, al dan niet als executant verkopen van één of meerdere Zaken middels een Veiling of, als Hifiveiling als verkoper optreedt, Hifiveiling. Als op de Veilingwebsite bij een veiling van roerende zaken niet staat vermeld dat de verkoop en/of Veiling plaatsvindt in opdracht van een derde, wordt Hifiveiling jegens de Koper in beginsel geacht de verkoper te zijn, behoudens andersluidende berichtgeving van Hifiveiling;

Zaak of Zaken: één of meerdere goederen in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1 Bij iedere registratie op Hifiveiling om deel te kunnen nemen aan een Veiling, bij ieder gebruik van de Veilingwebsite en bij iedere Veiling die plaatsvindt, gelden de Algemene Veilingvoorwaarden.

2.2 Hifiveiling is gerechtigd om bij een Veiling bijzondere veilingvoorwaarden (en veilingprocedures) van toepassing te verklaren waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene Veilingvoorwaarden. In dat geval prevaleert het bepaalde in die bijzondere veilingvoorwaarden.

2.3 Naast deze Algemene VeiIingvoorwaarden gelden er tussen de Verkoper en een Koper Algemene Verkoopvoorwaarden en/of Bijzondere Verkoopvoorwaarden.

2.4 In geval van deelname aan een Veiling zijn de Deelnemers jegens elkaar en is iedere Deelnemer jegens Hifiveiling gehouden om deze Algemene Veilingvoorwaarden na te komen. Een Deelnemer verplicht zich jegens Hifiveiling om de voorwaarden die op een veiling door Hifiveiling van toepassing worden verklaard onverkort en zonder enig voorbehoud na te komen en zich te zullen onthouden van gedragingen die de belangen van Hifiveiling als (online) veilinghuis (kunnen) schaden.

Artikel 3; Registratie

3.1 Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Veiling is registratie op de door Hifiveiling voorgeschreven wijze vereist en dient er door u, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door Hifiveiling op een Veiling van toepassing worden verklaard. Deelname aan een Veiling is in ieder geval niet toegestaan indien u niet bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten of indien u handelingsonbekwaam bent.

3.2 Hifiveiling behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling, om haar moverende redenen, op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.3 Indien u wenst deel te nemen aan een Veiling dient u zich op eerste verzoek van Hifiveiling op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het u niet is toegestaan om deel te nemen aan een Veiling.

3.4 U bent verplicht om bij registratie alle door Hifiveiling aan u verzochte gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen en u garandeert de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan bent u verplicht om Hifiveiling per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De beoordeling van de geldigheid van een registratie en de in dat kader verstrekte informatie berust uitsluitend bij Hifiveiling.

3.5 Indien er aan u de gelegenheid wordt gegeven om gebruik te maken van een gebruikersnaam en een wachtwoord, geldt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan u gebruik maakt bij een Veiling strikt persoonlijk zijn en door u niet aan derden mogen worden overgedragen. Indien u vreest dat een ander uw wachtwoord kent, dient u Hifiveiling hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. U bent aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als u onzorgvuldig bent omgegaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hifiveiling is al dan niet namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van uw betalingsverplichtingen als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van uw wachtwoord en gebruikersnaam.

3.6 Zodra de registratieprocedure is voltooid en er een gebruikersaccount is aangemaakt, kunt u gebruikmaken van de door Hifiveiling aangeboden Veilingdienst. Een gebruikersaccount kan op elk moment middels opzegging door elk van de Partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor Mei 2018 kunnen zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een gebruikersaccount en onverminderd bepalingen in deze veilingvoorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

Artikel 4; Privacy Verklaring

4.1 Hifi Veiling zal uw Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Policy op haar Veilingwebsite. U dient steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring te raadplegen.

Artikel 5; Beveiliging

5.1 Hifiveiling spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.

5.2 Een Bieder is jegens Hifiveiling gehouden om de computer en/of ieder ander apparaat waarmee de Bieder zichzelf toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts dient een Bieder voldoende (beveiligings)maatregelen te nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.

5.3 De Veilingwebsite kan links naar andere Veilingwebsites van derden bevatten. Hifiveiling heeft geen invloed op (de informatie) op dergelijke websites.

Artikel 6; De Veilingprocedure

6.1 De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Hifiveiling bepaald. Dit betekent onder andere dat Hifiveiling de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van Hifiveiling redelijke gronden zijn, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

6.2 De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Hifiveiling gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Hifiveiling onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Hifiveiling is hiertoe evenwel niet verplicht.

6.3 Een Bieder is verplicht om door of namens Hifiveiling in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

6.4 De Veiling zal in principe plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. Hifiveiling heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.

6.5 Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een Internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Veilingwebsite en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de Veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de Veilingwebsite op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Veilingwebsite en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Veilingwebsite en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

6.6 Een Bieder met het één na hoogste Bod is verplicht om zijn/haar Bod tot en met de dag dat de Zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval het hoogste Bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de betreffende Bieder zijn/haar verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de Koopovereenkomst met de betreffende Bieder om een andere reden niet tot stand komt.

Artikel 7; Openbare Veiling

7.1 Op de veilingwebsite staat aangegeven op welke locatie de Consument persoonlijk aanwezig kan zijn en waar hij zijn of haar product kan afhalen. Let op: de wet koop op afstand is niet geldig, zie daarvoor artikel 14.1.

7.2 Een tijdens een Openbare Veiling uitgebracht Bod geldt als een Bod exclusief veilingkosten en belastingen.

7.3 Een Bod kan alleen uitgebracht worden via de website hifiveilingen.nl

Artikel 8; Omschrijving Kavels

8.1 Omschrijvingen van een Kavel en alle inlichtingen op de Veilingwebsite en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” gedaan. Hifiveiling is bij de omschrijving van een Kavel op haar Veilingwebsite afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het Kavel. Hifiveiling heeft geen kennis van het Kavel dat wordt geveild

noch van eventuele (beperkte) rechten (van derden), lasten of beslagen verbonden aan het Kavel. Het is voor Hifiveiling niet mogelijk om na te gaan of de aan Hifiveiling ten behoeve van een Veiling verstrekte door de Verkoper en/of door derden verstrekte informatie over het Kavel juist en volledig is. De Verkoper is verantwoordelijk voor een omschrijving van het Kavel met dien verstande dat het ook voor een Verkoper (zoals een Curator of een zekerheidsgerechtigde) niet altijd mogelijk is om volledige informatie ten behoeve van de omschrijving van het Kavel en eventuele bijzonderheden daaraan te verstrekken. Een Bieder aanvaardt dat het voor kan komen dat een omschrijving van een Kavel onjuist of onvolledig is.

8.2 Leidingen, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan/in een Kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de Kavel, tenzij op de Veilingwebsite uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 9; Het Bod

9.1 Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Hifiveiling wordt aangegeven. De Veiling geschiedt "bij opbod", tenzij Hifiveiling bepaalt dat de Veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden "bij opbod en afslag". Hifiveiling is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. Zowel in geval van een Veiling “bij opbod” als in geval van een Veiling bij “opbod en afslag” is steeds slechts sprake van een (openbare) uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. Hifiveiling is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van Hifiveiling redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.

9.2 Indien een Bieder een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens Hifiveiling en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar Bod jegens Hifiveiling en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

9.3 Als meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Hifiveiling en (na Toewijzing) jegens een Verkoper.

9.4 Hifiveiling en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een Bod uit te brengen op de door Verkoper ter veiling aangeboden Kavel(s).

9.5 Een Bieder kan zich bij het uitbrengen van een Bod niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen.

9.6 Alle biedingen vallen onder notarieel toezicht. Zowel bij het verloop als het bij het sluiten van de veiling houdt de aangewezen notaris toezicht. 

Artikel 10; Totstandkoming Koopovereenkomst

10.1 De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van Toewijzing, onverminderd het bepaalde in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Als een Veiling plaatsvindt in opdracht van een Curator komt de Koopovereenkomst tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter -Commissaris wordt onthouden voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Deelname aan een Veiling betekent voor een Bieder niet dat een Kavel zonder meer aan hem wordt verkocht. Ook als op de Veilingwebsite staat aangegeven dat een Veiling plaatsvindt onder gunning, hoeft een hoogste Bod niet te leiden tot een Koopovereenkomst.

10.2 U wordt geacht ervan op de hoogte te zijn dat de Zaken die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden aan een Verkoper toebehoren. Voorzover niet Hifiveiling, maar een derde als Verkoper optreedt, handelt Hifiveiling slechts als bemiddelaar en in naam en voor rekening van de Verkoper en komt er tussen de Verkoper en de Koper een Koopovereenkomst tot stand. Hiervan is onder meer sprake als in de aankondiging voor de Veiling, in de veilingcatalogus en/ of andere uitingen zijdens Hifiveiling is aangegeven dat de Veiling in opdracht van een al dan niet benoemde derde plaatsvindt.

10.3 Het bepaalde in artikel 11.1 is niet van toepassing in de situatie bedoeld in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. In de situatie dat artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zal door de Verkoper een schriftelijk koopcontract aan de Koper ter hand worden gesteld en is de Koper jegens de Verkoper verplicht om zijn/haar personalia in te vullen, het schriftelijk koopcontract te ondertekenen, te paraferen en binnen een daarvoor door de Verkoper te bepalen redelijke termijn aan de Verkoper te retourneren. Tenzij op de Veilingwebsite uitdrukkelijk anders staat vermeld, kan over de (verdere) inhoud van het koopcontract door de Koper niet met de Verkoper worden onderhandeld. Deze inhoud staat tussen Verkoper en Koper vast. 

10.4 Retourneren is niet mogelijk. U krijgt altijd de mogelijkheid om het product te bekijken en te testen. 

Veiling van Vastgoed (al dan niet in conceptvorm) aan Hifiveiling verstrekt voor plaatsing op de Veilingwebsite waar deze voorwaarden door de Bieder kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 11; Facturatie en betaling

11.1 Een Koper is aan Hifiveiling Veilingkosten verschuldigd. Hifiveiling verzendt aan de Koper een (pro forma) factuur voor de door de Koper aan Hifiveiling verschuldigde Veilingkosten en voor de door de Koper aan de Verkoper verschuldigde bedragen, één en ander te vermeerderen met BTW. De vervaldatum in deze factuur geldt als fatale datum. Als de Koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door Hifiveiling voorgeschreven wijze, is de Koper in verzuim jegens Hifiveiling en jegens de Verkoper en hebben Hifiveiling en de Verkoper recht op vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte (incassokosten) overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten. Tenzij door Hifiveiling anders wordt aangegeven, kan een Koper uitsluitend bevrijdend betalen aan Hifiveiling en aan Verkoper door bijschrijving van de verschuldigde bedragen op de derdengeldenrekening die op de voornoemde factuur staat vermeld. De aan Hifiveiling derdengeldenrekening ten behoeve van Hifiveiling worden gehouden en aan Hifiveiling worden uitgekeerd. De aan Verkoper verschuldigde bedragen zullen vanaf het moment van levering / afname in de zin van artikel 7 van de Algemene Verkoopvoorwaarden op voornoemde derdengeldenrekening ten behoeve van Verkoper worden gehouden en aan Verkoper worden uitgekeerd.

11.2 Als de Verkoper of de Koper de Koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, blijft de Koper jegens Hifiveiling de Veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht van Hifiveiling in dat geval.

11.3 In afwijking van artikel 12.1 geldt bij de Veiling van vastgoed dat Hifiveiling slechts haar veilingkosten aan de Koper in koopovereenkomst tussen een Koper en een Verkoper van vastgoed noch bij de levering van het vastgoed, tenzij uitdrukkelijk anders op de Veiling Website staat aangegeven.

11.4 Bij een Veiling, in het bijzonder bij een Veiling van vastgoed, dient de Koper rekening te houden met kosten en belastingen die de Koper bovenop het Bod verschuldigd is, zoals overdrachtsbelasting, omzetbelasting, onroerend zaaksbelasting, kosten voor de leveringsakte, financieringskosten en heffingen. Deze kosten maken geen deel uit van het Bod, maar zijn daarbovenop door de Koper (aan de Verkoper) verschuldigd.

Artikel 12; Toepasselijk recht

12.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de geschillen die in het kader van een Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing maar kunnen door een Consument ook rechten worden ontleend aan bepalingen van dwingend consumentenrecht van het land waar de Consument binnen de Europese Unie woonplaats heeft indien en voor zover van toepassing.

Artikel 13; Overige bepalingen

13.1 Hifiveiling behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.

13.2 In geval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden tussen vertalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1.De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Hifiveiling. Het betreft hier een gecombineerde online en openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de veiling in persoon bij te wonen op de locatie die genoemd wordt bij het betreffende kavel. U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.hifiveiling.nl

Voor het bijwonen van de veiling sluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: info@hifiveiling.nl o.v.v. uw naam en adres. U ontvangt hierna per e-mail een bevestiging met precieze locatie en tijdstip van ons.

14.2 Betaling en levering geschieden volgens deze algemene veilingvoorwaarden.

14.3 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Mocht om welke reden ook de online veiling door storing worden onderbroken, dan houdt Hifiveiling zich het recht voor deze op een later tijdstip te hervatten. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt door Hifiveiling uitdrukkelijk uitgesloten.

14.4 De online veiling wordt gesloten vanaf de aangegeven veilingtijd. Wordt in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod uitgebracht op een kavel, dan wordt de sluitingstijd voor deze kavel met 2 minuten verlengd tot het moment dat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht. Worden de kavels ook in een combinatie geveild, dan worden eerst de kavels afzonderlijk geveild. Als de combinatie niet wordt gegund, dan zijn de individuele biedingen van toepassing en zal, na gunning, aan individuele bieders zijn verkocht.

14.5 Een koper moet er rekening mee houden dat als hij eenmaal een bod heeft uitgebracht, dat bod door hem niet meer kan worden herroepen of ingetrokken. Een bod is dus onherroepelijk. Er bestaat geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien.

14.6 In alle gevallen hebben verkopers het recht van niet-gunning. Gunning volgt z.s.m. na sluiting tenzij omstandigheden het gunningsproces vertragen.

14.7 De kavels zijn beschreven aan de hand van een (enkele) visuele inspectie. Hifiveiling en verkoper(s) staan niet in voor de juistheid van de omschrijving(en) en/of de afwezigheid van een last, beperking of gebrek aan de zaak wat er niet op behoort te rusten. Zij garanderen niets. Kandidaat-koper wordt op de kijkdagen in de gelegenheid gesteld om de kavels te inspecteren en wordt geacht hiervan gebruik te maken. Wilt u een afspraak maken voor de kijkdag? Stuur ons 48 uur van tevoren een e-mail op info@hifiveiling.nl.

14.8 Na gunning ontvangen de kopers per e-mail een factuur met daarop de totale koopsom. Dit is bij btw-goederen inclusief 15% opgeld en 21% btw en bij marge-goederen inclusief 20% opgeld. LET OP!! Op de locatie moet worden afgerekend. Wilt u per factuur betalen, dan is het de bedoeling dat de betaling van te voren per bank met een spoedbetaling wordt overgemaakt. De betaling moet uiterlijk binnen 3 werkdagen bij ons binnen zijn. De factuur wordt zo spoedig mogelijk naar u verzonden per e-mail.

14.9 Bij de kavels is aangegeven of het een marge- of een btw goed betreft. Over margegoederen is de btw al voldaan. Wij brengen over deze artikelen dan ook geen btw meer in rekening, maar alleen een opgeld van 15%.

Rekenvoorbeeld BTW kavel:

Aankoop: € 100,00

15% opgeld: € 15,00

€ 15,00

21% btw: € 24,15

Te voldoen: € 139,15

14.10 De goederen worden 3 dagen na veiling uitgeleverd. Dit gebeurt in de staat waarin zij zich op de kijkdagen bevonden.

14.11 Kopers dienen zelf zorg te dragen voor ontruiming, demontage, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal, transport e.d. Met toestemming van Hifiveiling kunnen eventuele aanwezige heftrucks worden gebruikt.

14.12 Hifiveiling gebruikt de aankoopfactuur ter verificatie. U bent als koper zelf verantwoordelijk voor verstrekking van deze factuur aan uw transporteur.

14.13 Gebreken, van welke aard dan ook of teleurgestelde verwachtingen van koper geven geen enkel recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. Mochten zich gebreken voordoen aan de door u gekochte goederen, dan dienen deze direct bij uitlevering te worden gemeld.

14.14 Door u aangebrachte beschadigingen aan goederen, gebouwen en/of terreinen dienen door u te worden vergoed of hersteld.

14.15 Het risico gaat over op de koper op het moment dat de goederen zijn toegewezen.

14.16 Alle goederen dienen te zijn opgehaald binnen 5 werkdagen na de veiling. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen aan koper in ieder geval administratiekosten ad € 45,-- in rekening worden gebracht en eventueel transportkosten plus een bedrag van € 30,-- per kalenderdag voor opslagkosten. Tevens worden de door Hifiveiling gemaakte arbeidsuren buiten de gestelde afgiftetijden in rekening gebracht á € 42,50 per uur, ongeacht de hoogte van de nota. Op alle overeenkomsten met Hifiveiling is het Nederlands recht van toepassing. Hifiveiling heeft daarbij het recht om geschillen voor te leggen aan de Rechtbank te Groningen.